Menjamo dijabetes barometar

Presudni faktor za unapređenje zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom je stalno praćenje uspeha preventivnih mera i praćenje unapređenja lečenja i to ne samo na međunarodnom, već i na nacionalnom, regionalnom i lokalnim nivoima. Samo tako možemo da znamo kakvo nam je lečenje trenutno i da identifikujemo prostor za eventualna poboljšanja, ali takođe i da dobijamo podatke na osnovu kojih se može zaključiti koji su modeli lečenja najuspešniji i najisplativiji.

 „Menjamo dijabetes barometar“ je inicijativa za praćenje unapređenja lečenja i postignutih rezultata širom sveta. Ova inicijativa treba da ukaže donosiocima odluka u svim zemljama na potrebu praćenja kvaliteta lečenja i postignutih rezultata u sistemima zdravstvene zaštite. Praćenje pokazatelja kvaliteta lečenja, uključujući i vrednosti glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) i učestalost komplikacija, omogućava donošenje pravih odluka.

 

Open publication - Free publishing - More barometar